مكارنا

14 و نیم سال پیش من با استاد بزرگم آشنا شدم ، دو سال بعد شخصی که مطابق با نام خود (صوفیا) زندگی می کند به دنیا آمد. آنها به بچه های رویاهای من شباهت ندارند ، زیرا آنها خیلی بهتر هستند ... من مشتاقانه می خواهم چیزهایی را درباره آنچه می آموزم به شما بگویم ... و شما به من بگویید.