آیریس گامن

عشقی که نسبت به کوچولوهای خانه احساس می شود غیرقابل محاسبه است. نوشتن در مورد ماجراهای جدید تجربه شده توسط پدر و مادر بودن یک تجربه یادگیری برای من و شما است.