អាលីសៀ tomero

ខ្ញុំជាអាលីសា, ងប់ងល់នឹងភាពជាម្តាយនិងការចំអិនម្ហូបរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំចូលចិត្តស្តាប់ក្មេងៗហើយរីករាយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះហើយជាមូលហេតុដែលការចង់ដឹងចង់ about អំពីពួកគេបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវសមត្ថភាពក្នុងការសរសេរដំបូន្មានណាមួយដែលអាចផ្តល់ជាម្តាយ។

Alicia Tomero បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៨១ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៩