Susana godoy

ລະດັບປະລິນຍາຕີພາສາອັງກິດ Philology, ຮັກພາສາ, ດົນຕີທີ່ດີແລະພ້ອມດ້ວຍອາຊີບເປັນຄູສອນ. ເຖິງແມ່ນວ່າອາຊີບນີ້ສາມາດປະສົມປະສານກັບການຂຽນເນື້ອໃນແລະໂດຍສະເພາະກັບການເປັນແມ່. ໂລກທີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້, ຮູ້ສຶກແລະຄົ້ນພົບທຸກໆມື້ພ້ອມກັນກັບພວກເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາ, ເພື່ອຈະໄດ້ແຕກແຍກຢູ່ທີ່ນີ້.

Susana Godoy ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 219 ສະບັບນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ