മാർട്ട കാസ്റ്റെലോസ്

സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വൈകാരിക ഇന്റലിജൻസ്, വ്യക്തിഗത വികസനം എന്നിവയിൽ അഭിനിവേശം. കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും സുഖമായിരിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി: സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുക, കാരണം ഒരു ഏകീകൃത കുടുംബത്തെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി മറ്റൊന്നുമില്ല.

മാർട്ട കാസ്റ്റെലോസ് 391 ഫെബ്രുവരി മുതൽ 2018 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്