മാർട്ട ക്രെസ്പോ

ഹലോ! ഞാൻ ഒരു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞനും കുട്ടികളോട് അഭിനിവേശമുള്ളവനുമാണ്. വീട്ടിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ നിർമ്മിക്കുന്നു. അവർക്ക് വിനോദപരിപാടികൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹികവൽക്കരണ പ്രക്രിയയിൽ സഹായിക്കുന്ന അറിവ് നേടാനും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ആരോഗ്യകരവും സന്തുഷ്ടവുമായ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാർട്ട ക്രെസ്പോ 57 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2017 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്