ඇලිසියා ටොමෙරෝ

මම ඇලිසියා, මගේ මාතෘත්වය සහ ඉවුම් පිහුම් ගැන දැඩි ඇල්මක්. මම දරුවන්ට ඇහුම්කන් දීමටත් ඔවුන්ගේ සියලු සංවර්ධනයන් භුක්ති විඳීමටත් ප්‍රිය කරමි. ඒ නිසා ඔවුන් පිළිබඳ කුතුහලය නිසා මවක් ලෙස ලබා දිය හැකි ඕනෑම උපදෙසක් ලිවීමේ හැකියාව මට ලැබී තිබේ.

ඇලිසියා ටොමෙරෝ 673 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත