මරුසෙන්

මට සන්නිවේදනය පිළිබඳ උපාධියක් සහ ගුරුවරයෙකු ඇති අතර මම ළමුන් සඳහා රූපවාහිනී වැඩසටහන් කිහිපයකට සහභාගී වී ඔවුන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අන්තර්ගතයන් ජනනය කර ඇත්තෙමි. විවිධ වයස්වල සහ ලිංගභේදවල දරුවන්ගේ මව සහ නැන්දා වීම, මගේ ලිපිවල ග්‍රහණය කර ගැනීමට උත්සාහ කරන සියලු ආකාරයේ අත්දැකීම් මට ලබා දෙයි.