මාරියා ජෝස් රෝල්ඩන්

මව, චිකිත්සක ඉගැන්වීම, මනෝ චිකිත්සාව සහ ලිවීම හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ දැඩි ආශාවක්. මගේ දරුවන් මට උගන්වන්නේ වඩා හොඳ පුද්ගලයෙකු වීමටත්, ලෝකය වෙනස් ආකාරයකින් දැකීමටත් ය. ඔවුන්ට ස්තූතිවන්ත වන මම අඛණ්ඩ ඉගෙනීමෙහි යෙදී සිටිමි ... මාතෘත්වය මගේ ජීවිතය වෙනස් කළේය, සමහර විට වඩාත් වෙහෙසට පත් නමුත් සැමවිටම සතුටින් සිටියි.