මිරියම් ගුවාෂ්

ෆාමසිස්ට් බාර්සිලෝනා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් (UB) 2009 දී උපාධිය ලබා ගත්තේය. එතැන් සිට මම ස්වභාවික ශාක හා සාම්ප්රදායික රසායන විද්යාවේ ප්රයෝජන ගැනීම සඳහා මගේ වෘත්තීය ජීවිතය යොමු කර ඇත. මම දරුවන්ට, සතුන්ට සහ සොබාදහමට ආදරය කරන කෙනෙක්.

Míriam Guasch 87 ඔක්තෝබර් සිට ලිපි 2021ක් ලියා ඇත