සුසානා ගොඩෝයි

ඉංග්‍රීසි පිලිවෙල පිළිබඳ උපාධිය, භාෂා වලට ඇලුම් කරන්න, හොඳ සංගීතය සහ සෑම විටම ගුරුවරයෙකු ලෙස වෘත්තියක් සමඟ. මෙම වෘත්තිය අන්තර්ගත ලිවීම හා විශේෂයෙන් මාතෘත්වය සමඟ ඒකාබද්ධ කළ හැකි වුවද. අපේ කුඩා දරුවන් සමඟ සෑම දිනකම අප ඉගෙන ගන්නා, දැනෙන සහ සොයා ගන්නා ලෝකයක් මෙහි බිඳ වැටෙනු ඇත.

සුසානා ගොඩෝයි විසින් 197 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත