Maria Jose Roldan

Ini ndini María José Roldán, mudzidzi akazvipira wekurapa uye psychopedagogue, asi pamusoro pezvose, amai vanodada. Vana vangu havasi ivo chete kurudziro yangu huru, asiwo vadzidzisi vangu vakanakisa. Zuva nezuva ndinodzidza kubva kwavari uye vanondidzidzisa kuona nyika nemaziso matsva, vachindizadza nerudo, mufaro uye dzidziso dzinokosha. Kuva amai kwave kuri chikomborero changu chikuru uye injini inotyaira kukura kwangu kwega kwega. Kunyange zvazvo zvingave zvichinetesa dzimwe nguva, hazvimbokundikani kundizadza nomufaro nokugutsikana. Kuve amai kwandishandura, kwaita kuti ndive nemoyo murefu, kunzwisisa uye tsitsi. Pamusoro pekuda kwangu amai, ndinodawo kunyora nekutaurirana. Ndinotenda musimba remazwi rekubatanidza, kukurudzira uye kushandura hupenyu. Dzidzo uye shungu zvinopindirana kugadzira hupenyu huzere uye hune chinangwa.