Maria

Ndiri María, mukadzi anoda zvemashoko nehupenyu. Kubva ndichiri mudiki ndaifarira kuverenga nekunyora nyaya, uye nekufamba kwenguva ndakaona kuti ndaidawo kutarisira vamwe. Kunyange zvazvo ndisina kuita vana vangu pachangu, ndakaita saamai wechipiri kuvakomana nevasikana vakawanda vandakava nemhanza yekuziva uye kuperekedza mukukura kwavo. Naizvozvo, pavakandipa mukana wekunyora Madres Hoy, handina kumbokahadzika nazvo. Ndakaona iri nzira inoshamisa yekugoverana nevamwe vakadzi zvakaitika kwandiri, mazano angu, kusava nechokwadi kwangu uye kudzidza kwangu pamusoro pehuamai nezvose zvakaipoteredza.