Iris Gamen

Tình yêu thương dành cho những đứa trẻ nhỏ trong nhà là không thể đong đếm được. Viết về những cuộc phiêu lưu mới được trải qua khi làm cha mẹ là một kinh nghiệm học tập cho cả tôi và bạn.