UPaula Ellazar

Umthandi wendalo kunye nezilwanyana. Ukusuka kwiindlela ezikhokelela kwiimbombo ezahlukeneyo zehlabathi. Ukusuka elwandle, isanti kunye nemvula. Kwaye ngakumbi, umthandi wokubhala okokoko iminwe yam ifike kwikhibhodi. Ukubhala ayikokubeka nje unobumba omnye ecaleni komnye. Kubaliswa amabali anomdla kwaye ilizwe elingcono lenziwe ngezivakalisi ezine kuphela. Ndiyilo lokunyanzelisa kwaye, ewe, ndiyingqondo engazinzanga efuna ukufumanisa, ukufunda nokubeka yonke into ephepheni.