Valeria sabater

Kuv yog ib tug kws kho kev puas siab ntsws xav thiab txawj sau ntawv, kuv cov ntawv sau yog sau thiab menyuam. Kuv pab lawv txhawm rau txhim kho lawv cov txuj ci yooj yim, sib sau ua ke rau hauv lub ntiaj teb nyuaj no kom lawv kawm muaj kev zoo siab thiab ywj siab. Ua haujlwm nrog lawv yog txoj kev lom zem zoo kawg uas tsis muaj hnub kawg.

Valeria Sabater tau sau 62 kab lus txij li Lub Xya Hli 2015