වැලරියා සබාටර්

මම මනෝ විද්‍යා ologist යෙක් සහ ලේඛකයෙක්, මගේ ආශාවන් ලිවීම සහ දරුවන් ය. ඔවුන්ගේ මූලික කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීමටත්, මෙම සංකීර්ණ ලෝකයට සම්බන්ධ වීමටත් මම ඔවුන්ට උදව් කරමි. එවිට ඔවුන් සතුටින් හා ස්වාධීනව සිටීමට ඉගෙන ගනී. ඔවුන් සමඟ වැඩ කිරීම කිසි විටෙකත් අවසන් නොවන අපූරු වික්‍රමයකි.

වැලරියා සබාටර් විසින් 62 ජූලි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත