ਨਿੱਪਲ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਨਰਸਿੰਗ ਨਿੱਪਲ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਪਲ ਸ਼ੀਲਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਬਿਨਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਕੀ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਜਵਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ!

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਕ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਕ: ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਕ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਬੀ ਕੋਲਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਓਸਟੀਓਪੇਨੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸਟੀਓਪੈਨਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੈਰਾਫਿਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਰਾਫਿਮੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਰਦ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਜਣੇਪੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।

ਮਿਸੋਫੋਨੀਆ ਕੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸੋਫੋਨੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਲੈਕਸਿਥੀਮੀਆ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲੈਕਸੀਥਮੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਭ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਭ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਆਮ ਪਾਈ ਗਈ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਕੀ ਹੈ

ਆਮ ਪਾਈ ਗਈ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਕੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੋਮੋਇਨਸਰਟਾ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ

ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਡਰੋਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ

ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ: ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਐਕੌਂਡਰੋਪਲਾਸੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ

Achondroplasia: ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕੌਂਡਰੋਪਲਾਸੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਭਵ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਭੋਜਨ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਧੱਫੜ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਧੱਫੜ

ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਧੱਫੜਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ

ਬੁਖਾਰ ਜੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਹਾਈਮਨ ਕੀ ਹੈ

ਹਾਈਮਨ ਕੀ ਹੈ

ਹਾਈਮਨ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਤਸੁਕ ਤੱਥ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਟੋਨੀਆ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਟੋਨੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਪਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਅਮੇਨੋਰੀਆ: ਕਾਰਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮੇਨੋਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਸਪੇਡੀਆ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਸਪੇਡੀਆ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਸਪੇਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ

6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਧੇ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵਰਜਿਤ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹਨ.

ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ-ਹੱਥ-ਪੈਰ

ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ-ਹੱਥ-ਪੈਰ

ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਕਾਰਪਸ luteum ਕੀ ਹੈ

ਕਾਰਪਸ luteum ਕੀ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ corpus luteum ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਗੀਆ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਗੀਆ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਗੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਅਚਨਚੇਤੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੋ।

ਕੋਲਿਕ

ਕੋਲਿਕ ਕੀ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੋਲਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ.

ਕੀ ਸੁਰੀਮੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ?

ਕੀ ਸੁਰੀਮੀ ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ?

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰੀਮੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਕੀ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਂਟੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਸਪਾਟਿੰਗ ਕੁਝ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੈਸਲਾਈਟ ਹਿੰਸਾ

ਗੈਸਲਾਈਟ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੈਸਲਾਈਟ ਹਿੰਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ.

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਕੀਤਾ ਸੈਲਮਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਕੀਤਾ ਸੈਲਮਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਲਮਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕੋ.

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ

ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਡਾਕਟਰ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਫਲ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਫਲ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡੇ ਜ਼ਖਮ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡੇ ਜ਼ਖਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਾਈਟਸ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਰਸਿੰਗ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰੌਨਚੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੰਘ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਚਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖਿਚਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਠੰਡਾ ਬੱਚਾ

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਲਗ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਲਗ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾਸਿਕ ਐਸਪੀਰੇਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਚੀਆ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਚੀਆ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਚੀਆ ਕੀ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਨੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਨੀਜ਼

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਨੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੋ।

ਲੈਂਡੌ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡੌ ਰਿਫਲੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸੁਆਦ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸੁਆਦ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬੇਅਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਕਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ?

ਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਡੇਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਡੇਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਡੇਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ

ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰਵ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਪੂਰਵ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਵ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

ਮਰਦ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਮਰਦ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ 4-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ 4-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ 4-ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Apiretal ਮਾਪ

Apiretal ਮਾਪ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਐਪੀਰੀਟਲ ਉਪਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਡੋਲਾ

ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਡੌਲਾ ਰੋ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਧਾਰਨ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ...

ਸੇਲੀਏਕ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸੇਲੀਏਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲੀਏਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਅਨਾਜ, ਗਲੂਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ।

ਕਬਜ਼ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਕਬਜ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਲਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ...

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਖੰਘ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਖੰਘ: ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਟੌਪਿਕ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ

ਬਚਪਨ ਦੇ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ: ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ

ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਆਈ ਬਾਇਓਨਿਕਸ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਏਲੇਨਾ, ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ; ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ...

ਕਲਾਈਨਫੇਲਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ

Klinefelter ਸਿੰਡਰੋਮ: ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ

ਨਵਜੰਮੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ…

ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ...

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਲਗ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਗ਼ਮ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਨੌਟ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਪੂਪ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਲ ਵਿੱਚ ਬਲਗ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਦਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਮੈਂ ਦਾਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ 'ਸਪੌਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ', ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸੌਮਨੀਆ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਬਲ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ

ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਬਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੇਖਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰ...

ਬੋਤਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਬੋਤਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੋਤਲ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੈਰਾਕੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕੀ ਹਨ

ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕੀ ਹਨ

ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਸਾਡੀ ਖੂਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੋਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ

ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ.

ਗਰਭ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ

ਗਰਭ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਸਮੇਤ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ

ਮੁਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਮੁਹਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੱਭੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਟੋਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਟੋਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ

ਜ਼ੁਕਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ snots ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟੋਡੀਨੀਆ

mastodynia ਕੀ ਹੈ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟੋਡੀਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਔਰਤ, ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਬੱਚਾ, ਕੁਦਰਤ

ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ

ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ?

ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਚੱਕਰਾਂ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਚੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਨਿੱਪਲ 'ਤੇ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ

ਨਿੱਪਲ 'ਤੇ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣੀ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿੱਪਲ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.

ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕੇ

ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕੇ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ womenਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜੋ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਪੰਕਚਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ