Susana Godoy

Ndinesidanga kwi-English Philology, umsebenzi endiwukhethileyo ngenxa yokuthanda iilwimi, uncwadi kunye nenkcubeko kumazwe ahlukeneyo. Ndikwathanda ukonwabela umculo omnandi wazo zonke iindidi kunye namaxesha, ukusuka kwirock yakudala ukuya kwipop yangoku. Oko ndandimncinane kakhulu, ndandisoloko ndinobizo lokuba ngumfundisi-ntsapho, kwaye ndiziva ndinethamsanqa kuba ndiye ndakwazi ukuzinikela kulo msebenzi iminyaka. Ndiyakuthanda ukuhambisa ulwazi lwam kunye nokubona indlela abafundi bam abafunda ngayo kwaye bakhula ngayo. Kodwa ubomi bam abuphelelanga kwinkalo yemfundo. Ndikwangumbhali womxholo kwimixholo eyahlukeneyo, ngakumbi ubumama. Eli lelinye lawona mava angcono obomi asinika wona, kodwa nelinye lawona mngeni mkhulu. Ukuba ngumama kuthetha ukujamelana nehlabathi elinzima eligcwele amathandabuzo, apho kungekho zimpendulo ezilula okanye eziqhelekileyo. Ngoko ke, ndicinga ukuba kubalulekile ukwabelana ngamava ethu, iingcebiso kunye nokucamngca nabanye oomama abakwimeko efanayo. Sikwinkqubo yokufunda rhoqo ebulela abancinci, abasinika amava angcono kwaye basifundisa ukubona ubomi ngamehlo ahlukeneyo.